Att bedöma medarbetarnas språkkunskaper: en steg-för-steg-guide

De flesta av världens ledande företag har verkat internationellt i årtionden och att arbeta internationellt blir allt vanligare med hjälp av alltmer utvecklad teknik och digitalisering. Utmärkta språk- och kommunikationsfärdigheter är ett måste. Många företag har förstått att English is the language of business och har infört engelska som koncernspråk för att underlätta den internationella kommunikationen.  I takt med att det internationella arbetet ökar, blir även investering i språkkunskaper allt vanligare. 

Ett målinriktat utbildningsprogram som fokuserar på den terminologin och de språkkunskaperna som är mest relevanta för er verksamhet ger resultat. Men hur kan man mäta medarbetarnas befintliga språkkunskaper? Hur vet man vilken nivå de bör ha? Och hur tar man reda på deras utbildningsbehov? 

Här är tio saker att tänka på när man vill bedöma medarbetarnas språknivåer.

1. Syftet

Varför vill ni mäta kunskaperna? Vad är syftet med att identifiera eventuella brister och kunskapsluckor? Vill ni öka intäkterna genom att ha ett engagerat och proaktivt säljteam som kommunicerar effektivt med kunderna för att kunna identifiera och uppfylla deras behov och önskemål?  Vill ni förbättra kvaliteten på den skriftliga kommunikationen med externa kunder, leverantörer och andra intressenter? Behöver chefer eller säljare känna sig tryggare när de ska hålla presentationer?

Det viktigaste vid planeringen av en utbildningsinsats är en tydlig bild av det önskade resultatet. Vill du fastställa medarbetarnas befintliga kunskaper och jämföra med den nivån som krävs för att de ska prestera optimalt? Vilken nivå och vilka kunskaper krävs i så fall? Behöver en löneadministratör uppnå samma nivå och ha samma kunskaper i engelska som HR-chefen eller vd:n?

2. De olika färdigheterna

Språkkunskaper delas ofta in i passiva eller aktiva färdigheter. Att läsa och lyssna är våra passiva färdigheter, och dessa brukar vara starkare hos de flesta människor. Det är när vi använder våra aktiva färdigheter, dvs när vi pratar och skriver, som våra svagheter blottas. Det är inte alltid nödvändigt att testa alla fyra färdigheter. Vad man testar bör styras till stor del av medarbetarnas arbetsuppgifter och vad de behöver göra på engelska. Jurister som granskar avtal på engelska behöver utmärkt förmåga att läsa och förstå varenda mening och detalj. Säljare som skriver anbud behöver kunna skriva korrekt och tydligt samt förmåga att skapa och hålla en säljande presentation.

3. Typ av språk

De flesta test omfattar allmän engelska. Är detta vad er organisation behöver med tanke på det syftet som ni har identifierat? Eller bör ni testa affärsengelska? Eller ett branschspecifikt språk, till exempel juridisk eller medicinsk engelska? The London School of English erbjuder olika typer av test och samarbetar även med uppdragsgivare för att skapa skräddarsydda test- och utbildningslösningar.

4. Bedömningsmetoder

Hur ska du bedöma språknivån när alla ovanstående frågor har besvarats? Kunskap om grammatik, ordförråd, läs- och hörförståelse samt skrivförmåga kan testas online. Ett effektivt muntligt test kräver mänsklig bedömning av någon som har erfarenhet av att intervjua och bedöma språkkunskaper. The London School of English har kvalificerade examinatorer i engelska som genomför intervjuer på nätet, på telefon eller på plats.

5. Typ av test

Nu när man har en tydlig bild av hur man ska gå vidare, är det dags att titta på de olika testtyperna som finns. 

Ska man använda ett standardtest som börjar med enkla frågor och gradvis blir svårare, eller ett adaptivt test som ständigt justerar nivån på frågorna utifrån hur testtagaren har presterat hittills? 

Ett adaptivt test kan vara kortare än ett förutbestämt standardtest eftersom testtagaren inte lägger tid på att svara på frågor som är på en för låg eller alldeles för hög nivå. Detta kan spara värdefull tid för anställda som gör testet på arbetstid och resultaten blir minst lika pålitliga som för standardtesterna. Båda sorter har sina fördelar och det kan finnas sammanhang där den ena är lämpligare än den andra. The London School of English erbjuder båda varianter.

Formatet då? Flervalsfrågor eller öppna svar? Flervalsfrågor är lätta att genomföra och att rätta och det är ett format som de flesta känner igen, men resultaten kan vara opålitliga och missvisande om man har tur (eller otur). En testtagare kan till exempel välja alternativ A som svar på alla frågor och få cirka 25 procent korrekta svar; ibland kan man se direkt att två av fyra alternativ är helt fel, och plötsligt har man 50 procents chans att svara rätt...

Öppna frågor är ett bättre test av aktiva kunskaper. De ger större frihet och flexibilitet när man svarar och språknivån kan bedömas mer exakt, men de måste rättas av en människa, vilket gör det till ett mer arbetskrävande och tidskrävande alternativ.

När du har vägt alla för- och nackdelar och kommit fram till vilket test som passar era behov bäst är det dags att tänka på testdeltagarna. 

6. Tidsgränser 

Testdeltagare är människor! Vissa presterar bäst under press och de gynnas av ett tidsbegränsad test, medan för andra är det tvärtom. Att arbeta under tidspress kan påverka prestationen så att det blir svårt att göra rättvis bedömning av deltagarens språkförmåga. Bestäm om det är nödvändigt att sätta en tidsgräns. Ta också hänsyn till att en testdeltagare kan bli störd medan hen gör testet eller måste avbryta, särskilt om hen gör testet vid datorn på arbetstid. Vill du att man ska kunna pausa och återuppta testet senare, eller ska man börja om med ett helt nytt test om man blir avbruten?

7. Sammanhang 

Ett test visar bara vad en person kan eller inte kan just då, inte vad de har kunnat tidigare eller kommer att kunna i framtiden. Det är därför viktigt att man funderar på balansen mellan att testa kunskap och att testa vad deltagarna bör kunna göra, särskilt då dessa färdigheter används i arbetet.

Ibland finns det en risk att testfrågorna kanske inte förstås av testdeltagarna på det sättet som testutvecklarna avsett. Innehållet ska alltid vara lämpligt för det sammanhang och de kulturer där det används. Med lång och bred erfarenhet av att arbeta globalt och inom de flesta branscher och yrkesområden kan The London School of English erbjuda ett brett urval av tester och skräddarsydda testlösningar.

8. Leverans av resultat

Hur mycket av testresultatet har du för avsikt att dela med testdeltagarna? Vill du att de ska se vilken nivå de ligger på eller inte? Analys av resultaten kan levereras på olika sätt, från en fullständig och detaljerad rapport över styrkor och svagheter och förslag på förbättringsområden, till ett enkelt ”tack för att du gjorde testet”. Vad och hur mycket testdeltagarna ser är helt upp till beställaren.

9. Nästa steg

En medarbetare som har lagt 30 till 60 minuter av sin tid på att göra ett test förväntar sig någon återkoppling. Det är viktigt för deras självkänsla och för deras engagemang i en eventuell utbildning som följer, att bedömningen följs upp av antingen en detaljerad återkoppling och/eller, en handlingsplan som tar upp förbättringsområden. Språk- och kommunikationsfärdigheter är mycket personliga och individuella. The London School of English arbetar tillsammans med våra uppdragsgivare för att skapa en lämplig utbildningsplan efter bedömningen.

10. Löpande utvärdering och en kultur av ständig förbättring

Hur kommer ni att fortsätta att utvärdera medarbetarnas språkkunskaper? Vill ni genomföra regelbundna inventeringar, t ex en gång per år, eller föredrar ni löpande självbedömning? The London School of English har en digital plattform och utbildningslösningar som möjliggör kontinuerlig utvärdering och kontroll av framsteg som kan stödja medarbetarens utvecklingsresa och mäta den mot verksamhetens behov.

Att få en exakt bild av medarbetarnas engelska nivå och att ange tydliga milstolpar hjälper en organisation att utforma ett tydligt målinriktat utbildningsprogram som utrustar personalen med de kunskaper och färdigheter de behöver för att kunna prestera på topp även när de arbetar på engelska. Genom att välja en erfaren och kvalitetssäkrad leverantör kan man vara säker på att test- och bedömningsmetodiken har tagits fram av erfarna experter och att den kan skräddarsys för att uppfylla er verksamhets mål.

Språktester i engelska för din organisation

Oavsett om ni vill testa en anställd eller tusentals, kan ni välja bland kostnadsfria diagnostiska språktester online eller avancerade skräddarsydda lösningar.

All articles